Genel Sağlık Sigortası SGK İşveren Rehberi

KDV mükellefi olan sağlık hizmet sunucularından SGK'nın aldığı hizmetin bedeli üzerinden hesaplanan KDV’den tevkifat yapma zorunluluğu var mı?

Maliye Bakanlığınca 14/04/2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 117 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar ıklanmıştır. Söz konusu Tebliğin “Kısmi Tevkifat Uygulaması” başlıklı 3 numaralı bendinin, 3.2.13 numaralı alt bendinde, “KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.” denilmek suretiyle, Kurumca sigortalılarımızın sağlık ödemelerini yaptığımız KDV mükellefi olan sağlık hizmet sunucularından aldığımız hizmetin bedeli üzerinden hesaplanan KDV’den tevkifat yapılması gündeme gelmiştir.

Ancak, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından Kurumumuzca sigortalılarımızın sağlık ödemelerini yaptığımız KDV mükellefi olan sağlık hizmet sunucularından aldığımız hizmetin bedeli üzerinden hesaplanan KDV’den tevkifat

yapılmaması 117 Sayılı Genel Tebliğ kapsamından istisna edilmesi hususunda talepte bulunulmuştur.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 14/06/2012 tarihli ve 063724 sayılı yazıları doğrultusunda, KDV mükellefi olan sağlık hizmet sunucularından aldığımız hizmetin bedeli üzerinden hesaplanan KDV’den tevkifat yapma zorunluluğu olmadığıyönünde görüş beyan edilmiş olup söz konusu sağlık hizmet sunucularınca Kurumumuz adına düzenlemiş oldukları faturalardan KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir