Memur Rehberi

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Uygulaması Kaldırıldı Mı?

666 s. KHK ile 375 s.KHK.nin ek 12. M.nin 3.f. ile kamu kurum ve kuruluşlarında kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştırılmasına imkan sağlayan mevzuat hükümleri 14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmış ve bu tarihten sonra söz konusu mevzuat hükümleri kapsamında yeni kadro karşılığı sözleşmeli personel istihdamı uygulamasına son verilmiştir.

Ancak anılan tarihte söz konusu mevzuat hükümleri kapsamında kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen personel, aşağıda belirtilen durumlarda bu tarihten sonra da aynı usul ve esaslar dahilinde istihdam edilmeye devam olunacaktır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12. maddesinin 3. fıkrası, geçici 10 uncu, geçici 12 nci ve geçici 16 nci maddelerinde yer alan hükümlere istinaden;

1-  14/1/2012 tarihi itibarıyla kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsünde olup (3056
sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre istihdam edilenler dahil), 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye ekli (II) ve (III) sayılı Cetveller kapsamında yer alan personel hakkında, geçici 12
nci maddenin yürürlüğe girdiği 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat
hükümlerine göre fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç olmak üzere, kadrolarına bağlı olarak
ikramiyelerin (teşvik ikramiyesi dahil) bir aya isabet eden tutarı dahil mali haklar kapsamında
fiilen yapılan her türlü ödemeler toplamı net tutarının; anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin
ek 10 uncu maddesine göre söz konusu kadro unvanları için öngörülen ücret ve tazminat toplamı
net tutarından fazla olması halinde, bu tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin
geçici 10 uncu madde hükümleri dikkate alınmak suretiyle uygulanmasına devam olunacaktır.

14/1/2012 tarihinde kadro karşılığı sözleşmeli personel olarak istihdam edilen yardımcı veya stajyerlerden 14/1/2012 tarihinden sonra uzman, müfettiş, denetçi, kontrolör ve aktüer unvanlı kadrolara atananlar ile bu mesleklere mensup olup 15/1/2012 tarihinde idari görevlerde bulunanlardan anılan kadrolara yeniden atananlar hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır. Bunlar dışında kadro unvanı değişenler ile başka unvanlı kadrolara 14/1/2012 tarihinden sonra atananlar hakkında ise bu tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanmayacaktır.

Bu kapsamda yer alan personelden, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci ve geçici 16 nci madde hükümleri uyarınca haklarında 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanmasına devam olunacak sözleşmeli personele, mevzuatında ödenmesi öngörülen teşvik dahil ikramiye ödemeleri (Ocak ayı dahil) aynı usul ve esaslar dahilinde yapılmaya devam olunacaktır.

Diğer taraftan, geçici 12 nci maddede öngörülen mali hak karşılaştırması için bu Tebliğin (B) bölümünde yapılan açıklama ve hesaplamaların dikkate alınması gerekmektedir.

2-  Ek 10 uncu madde kapsamında yer alan kamu idarelerinde, 14/1/2012 tarihinde kadro
karşılığı sözleşmeli personel olarak istihdam edilmekte olan, ancak 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye ekli (II) ve (III) sayılı Cetveller kapsamında yer almayan personelin mali ve sosyal
hakları hakkında, aynı kadrolarda (yardımcılıktan uzmanlığa atananlar dahil) bulundukları
sürece, 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerinin geçici 10 uncu madde
hükümleri dikkate alınmak suretiyle uygulanmasına devam olunacaktır. Anılan tarihte aylıksız
izinde bulunanlar ile geçici 16 nci madde uyarınca kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsünde

istihdam edilmeye devam olunurken aylıksız izne ayrılanlardan görevlerine dönenler hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

Örneğin, 14/1/2012 tarihinde Spor Genel Müdürlüğünde kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışmakla olan ve unvanı ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer almadığı için geçici 16 ncı madde uyarınca kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsü devam ettirilen bir şube müdürünün anılan tarihten sonra daire başkanı kadrosuna atanması halinde kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsü sona erecek ve ekli (II) sayılı Cetvele göre ücret ve tazminattan oluşan ödemeden yararlanmaya başlayacaktır. Aynı şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğünde kadro karşılığı sözleşmeli olarak mühendis kadrosunda görev yapan personelin 14/1/2012 tarihinden sonra herhangi bir tarihte şube müdürü kadrosuna atanması halinde kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsü sona erecektir.

3-      15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunurken. 2/11/2011 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan mali ve sosyal haklara ilişkin mevcut karar, onay veya diğer mevzuatı uyarınca yapılmış bulunan belirlemelerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve yeni bir unsur eklcnmevecektir. Yılın belirli dönemlerinde kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar çerçevesinde sözleşme ücreti ve ikramiye gibi ödeme unsurları mevcut durumda olduğu gibi aynı usul ve esaslar çerçevesinde artırılmaya devam olunacaktır.

4-      375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci ve geçici 16 ncı maddeleri uyarınca kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsü devam ettirilenler hakkında 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağından, mevcut durumda olduğu gibi söz konusu personelle sözleşme yapılmaya devam edilecektir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir