Genel

İhaleli işlerde Kamu İhale Kurumuna İtirazın usul ve esasları

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8. maddesinde belirtilen belgeler:

1-İtirazen Şikayet Dilekçesi, (Dilekçede Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen hususlara yer verilir.)

2-Dilekçe ekinde; başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri, varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belge.

3- Ortak girişim adına yapılacak şikayet veya itirazen şikayet başvurularının, pilot ortak/koordinatör ortak veya temsil yetkisi verilen özel ortak ya da ortakların tamamı tarafından yapılması zorunludur. Bu başvurulara, ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belgenin eklenmesi gerekir.

 İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 11/7 nci maddesi uyarınca; Başvuru dilekçesi ve eklerinde Yönetmeliğin 8 inci ve 16 ncı maddelerinde sayılan bilgi ve/veya belgelerde eksiklik bulunması ve başvuru süresinin henüz dolmamış olması halinde, başvuru sahibi veya vekili/temsilcisi tarafından söz konusu eksikliklerin başvuru süresi içerisinde tamamlanmasını teminen eksik bilgi ve belgeler Kurumun www.ihale.gov.tr adresinde yayımlanır.

         4734 s.Kamu İhale Kanununun 56.md.ne göre; Md.21/b ve 21/c’ye göre yapılan ihalelerde ve şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemlerinde 10 İŞ GÜNÜ, diğer işlemlerde ise 20 GÜN içinde Kamu İhale Kurumunca sonuçlandırılabilmektedir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir