İşçi Alacak ve Tazminatları SGK İşveren Rehberi

Hangi SGK borçları? nereye? ve nasıl başvurarak yapılandırılacak?

I.GİRİŞ:SGK’nın yeniden yapılandırma kapsamına giren alacakları; 6111 sayılı  (Torba)Kanununda ayrıntılı olarak tanzim edilmiştir. Bu Kanun hükümleri doğrultusunda aşağıdaki belirtilen SGK’ya borçlar ile dönemi ve başvurunun yapılması öngörülmektedir.

II.KAPSAMA GİREN SGK ALACAKLARI

 1. A.      5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) veya (c) bendi kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi kesenek, kurum karşılığı ve primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanuna tabi sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim alacakları, www.isakarakas.com
 2. B.      İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi alacakları,
 3. C.     Yaşlılık,   emeklilik   veya  malullük   aylığı  bağlandıktan   sonra  5510  sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışılması nedeniyle tahakkuk eden sosyal güvenlik destek primi alacakları,
 4. D.    5510 sayılı Kanunun geçici 17.maddesine istinaden durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin prim alacakları,
 5. E.     Özel   nitelikteki   inşaatlar   ile  ihale  konusu   işlere  ilişkin   eksik   işçilikten kaynaklanan sigorta primi alacakları,
 6. F.      İdari para cezası alacakları,
 7. G.     Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacakları,
 8. H.    Kurumumuz taşınmazlarının kiralanmasından kaynaklanan kira alacakları,
 9. İ.       İş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ilgililerden tahsili gereken rücu alacakları,
 10. J.      Kurumumuz tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen gelir ve aylıklara ilişkin alacaklar, ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve kanuni faiz alacakları yeniden yapılandırma kapsamına giren SGK alacaklarını oluşturmaktadır.

 www.isakarakas.com

III.KAPSAMA GİREN ALACAKLARIN DÖNEMİ

Yeniden  yapılandırma  kapsamına  giren Kurumumuz  alacaklarının  dönemleri,  her bir alacak türü yönünden 6111 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilmiştir. Buna göre;

 1. 25/2/2011 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş olan;  5510  sayılı  Kanunun  4  üncü  maddesinin  birinci  fıkrasının  (a),  (b)  ve  (c)  bendi kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi kesenek, karşılık ve primi, işsizlik sigortası primi, işverenlerin  ödemekle yükümlü olduğu sosyal güvenlik destek primi, 2925 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalıların sigorta primi, yeniden yapılandırma kanunu uyarınca yapılan başvuru tarihi itibarıyla ödeme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi alacaklarından 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olanlar,
 2.  Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra (4b)  kapsamında çalışılmaya başlanması nedeniyle 2/5/2011  tarihinden  önce  tescilleri  yapıldığı  halde  25/2/2011  tarihi  itibariyle  ödenmemiş sosyal güvenlik destek primi alacaklarından 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olanlar,
 3. 30/11/2010  tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi alacakları,
 4.  31/12/2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup en geç 2/5/2011 tarihine kadar tebliğ edilerek tahakkuk etmiş idari para cezası alacakları,
 5. Mülga 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar  Sosyal  Sigortalar  Kurumu  Kanunu  ve  mülga  17/10/1983  tarihli  ve 2926  sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı halde beş yılı aşan prim borçları nedeniyle 5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine istinaden durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin prim alacakları,
 6. Kurumumuza verilen prim belgelerinden dolayı tahakkuk eden ve 2010/Kasım
 7. ve  önceki  aylara  ilişkin  olup,  25/2/2011  tarihinden  önce  tahakkuk  ettiği  halde  aynı  tarih itibariyle ödenmemiş damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacakları,
 8. Kurumumuz mülkiyetinde olan taşınmazların kiralanmasından kaynaklanan ve vadesi 31/12/2010 tarihi itibarıyla geldiği halde, 25/2/2011 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kira alacakları,
 9. İşverenler ve üçüncü şahıslar tarafından iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına  ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödenmesi gereken rücu alacaklarından 2/5/2011 tarihine kadar davası sonuçlanarak tahakkuk ettiği halde ödenmemiş alacaklar,
 10.  Kurumumuz tarafından 2/5/2011 tarihine kadar fazla veya yersiz olarak ödenen gelir veya aylıklara ilişkin alacaklar, 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılacaktır.

Diğer  taraftan,  10/7/2004  tarihli  ve 5216  sayılı  Büyükşehir  Belediyesi  Kanununun geçici 3 üncü maddesi, mülga 7/12/2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye Kanununun geçici

7. maddesi ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddeleri uyarınca büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası belediyelere  ait olan şirketlerin, 31/12/2004  tarihi itibariyle Kurumumuza olan  ve  Uzlaşma  Komisyonunca  karara  bağlanarak  Resmi  Gazetede  yayımlanan  borçları, ilgisine göre İller Bankasından veya Maliye Bakanlığından ayrılan paylarından tahsil edilmektedir. Anılan Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre, uzlaşma kapsamına giren borçları Uzlaşma Komisyonunca karara bağlanarak Resmi Gazetede yayımlanmış olan belediyeler, bağlı kuruluşlar ve bunlara ait şirketlerin 6111 sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunmaları halinde, uzlaşılmış olanlar hariç olmak üzere kapsama giren diğer borçları bahse konu Kanuna göre yeniden yapılandırılacaktır.

Ayrıca,  1/7/2005  tarihli  ve 16-346  Ek  sayılı  Genelgede,  uzlaşma  kapsamına,  vade tarihi 31/12/2004 ve öncesine ait borçların girdiği, bu nedenle sigorta primi, işsizlik sigortası primi gibi bildirge muhteviyatı borçlarda en son 15/10/2004-14/11/2004  dönemine ait aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan borçların, prim belgelerinin özel sektör işverenleri gibi takvim  ayına göre düzenlenip  veriliyor  olması  halinde  ise, en son 2004/Kasım  ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan borçların dahil edilebileceği ve uzlaşma kapsamına alınan borçların, her bir işyeri ve her bir borç türü için SSK Tablo

2a’ya ayrı ayrı kaydedileceği açıklanmıştır.

Bu bağlamda, uzlaşma kapsamına giren borçları Uzlaşma Komisyonunca karara bağlanarak Resmi Gazetede yayımlanmış olan belediyelerin, bağlı kuruluşların ve bunlara ait şirketlerin,  yeniden  yapılandırma  başvurusunda  bulunmaları  halinde,  SSK  Tablo  2a’nın kontrol edilerek gerek uzlaşma kapsamındaki dönemlere ilişkin olduğu halde 31/12/2004 tarihinden  sonra  tahakkuk  etmiş  olması  nedeniyle  uzlaşma  kapsamına  alınmamış  olan borçları,  gerekse  uzlaşma  kapsamı  dışında  olmakla  birlikte  bu  Kanun  kapsamına  giren borçları, 6111 sayılı Kanuna göre peşin veya taksitler halinde ödenecektir.

IV. BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ

Torba Kanunda  öngörülen  yeniden  yapılandırma  hükümlerinden  yararlanmak isteyen borçluların, her bir borç türü yönünden anılan Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen süre ve şekilde Kurumumuza başvurmaları gerekmektedir.

Öte yandan, yeniden yapılandırma Kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasında,

Bu Kanunun ilgili bölümlerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı

kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

a) Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları,

şarttır. …”  hükmü yer almaktadır. Buna  göre,  anılan  Kanunda  öngörülen  yeniden  yapılandırma  hükümlerinden yararlanmak  isteyen  borçluların,  aksine  bir  düzenleme  olmayan  hallerde  en  geç  2/5/2011 tarihine kadar;

 1.  (4a) kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten   kaynaklanan   prim  borçları  için  örneği  Ek:1/a’da   yer  alan  başvuru  formunu doldurmak  suretiyle  e-Sigorta  kanalıyla  veya  elden  ya  da  posta  yoluyla  işyerinin  bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,
 2.  (4b)    kapsamındaki  sigortalılık  statüsünden  kaynaklanan  prim borçları için, örneği Ek:1/b’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,  (4c) kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan,

1) Emekli keseneği ve kurum karşılığına ilişkin prim borçları için, örneği Ek:1/c’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle, Kesenek Bilgi Sisteminden e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığına,

2) İşyeri bildirgesi ile emekli keseneği, kurum karşılığı ve sigorta primlerine ilişkin

aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma süresi içinde verilmemesinden  kaynaklanan idari

para cezası alacakları için, örneği Ek:1/d’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle Kesenek Bilgi Sisteminden e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

3 ) Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammına ilişkin prim alacakları ile bu belgelerin süresi içinde Kuruma verilmemesinden  kaynaklanan idari para cezası alacakları için, örneği Ek:1/e’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına,

 Sosyal güvenlik destek primi (SGDP) borçları için yapılacak başvurular, sigortalının,  yaşlılık,  emeklilik  veya  malullük  aylığı  bağlandığı  sigortalılık  statüsüne  ve borcun 1/10/2008 tarihinden önce veya sonra olmasına göre faklılık arz etmekte olup;

a) 5510  sayılı  Kanunun  4 üncü  maddesinin  birinci  fıkrasının  (a) bendi  kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalıların;

a.1) 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin SGDP borçları için, örneği Ek:1/f’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

a.2) 1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin SGDP borçları için, örneği Ek:1/g’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden/Sosyal Güvenlik Merkezlerinden herhangi birine,

a.3)  1/10/2008  tarihinden  önce  başlayıp  bu  tarihten  sonra  da  devam  eden  SGDP borçları için, örneği Ek-1/f ve Ek-1/g’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

b) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yaşlılık  aylığı  bağlandıktan  sonra  yine  5510  sayılı  Kanunun  4  üncü  maddesinin  birinci fıkrasının   (b)  bendi   kapsamında   çalışmaya   başlayan/devam   eden   sigortalıların,   örneği Ek:1/g’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta kanalıyla sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

c) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yaşlılık  veya malullük  aylığı  bağlandıktan  sonra 5510 sayılı Kanunun  4 üncü  maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalıların;

c.1) 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin SGDP borçları için, örneği Ek:1/f’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

c.2) 1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin SGDP borçları için, örneği Ek:1/h’de yer alan başvuru formu doldurulmak  suretiyle elden ya da posta yoluyla Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına,

2.3.5-  İsteğe  bağlı  sigorta  primi  ve  topluluk  sigortası  primi  alacakları  için  örneği Ek:1/ı’da  yer alan  başvuru  formu  doldurulmak  suretiyle  elden  veya posta  yoluyla  en son isteğe bağlı sigorta veya topluluk sigortası priminin ödendiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

2.3.6- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılara ilişkin prim alacakları için örneği Ek:1/j’de yer  alan  başvuru  formu  doldurulmak  suretiyle  elden  veya  posta  yoluyla  tarım  sigortası priminin ödendiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

2.3.7- Kira alacakları için, örneği Ek:1/k’da yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla kiraya verilen taşınmazın bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

2.3.8 İş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle   yükümlü   bulunulan   borçlar   için   örneği   Ek:1/l’de   yer   alan   başvuru   formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

2.3.9 Kurumumuz tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen gelir ve aylıklara ilişkin alacaklar için;

a) Örneği Ek-1/m’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklardan dolayı borçlunun ikametgahının bulunduğu, (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklardan dolayı da sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,

b) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılık  statüsünden  kaynaklanan  alacaklardan  dolayı  ise  örneği  Ek:1/n’de  yer  alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına,

başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu madde kapsamına giren alacakların tahakkuk ettiği tarih itibarıyla bu madde için öngörülen başvuru süresinin onbeş günden az kaldığı hallerde, bu alacaklar için bu maddeye göre yapılacak başvuru süresi tahakkuk tarihinden itibaren onbeş gün olarak uygulanır.” hükmüne istinaden, 31/12/2010 tarihine  kadar  işlenen  fiiller  dolayısıyla  tebliğe  çıkartılmış  idari  para  cezalarının,  ilgililere,

2/5/2011 tarihinden önceki 15 gün içinde tebliğ edilmesi halinde, bu alacaklar için başvuru süresi,

idari para cezasının ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 inci günde sona erecektir. Buna göre,  31/12/2010  tarihine  kadar  işlenen  fiillere  ilişkin  idari  para cezalarının  18/4/2011  ila

2/5/2011  tarihleri  arasında  tebliğ  edilmiş  olması  halinde,  bu alacaklar  için başvuru  süresi, idari para cezasının tebliğ edildiği tarihi izleyen 15 inci günde sona erecektir.

Örnek 1- 18/11/2010 tarihinde işten ayrılan sigortalının sigortalı işten ayrılış bildirgesini

10 günlük süre geçtikten sonra Kurumumuza veren işveren aleyhine uygulanan 760,00 TL tutarındaki idari para cezasının, ilgiliye 28/4/2011 tarihinde tebliğ edilmiş olduğu varsayıldığında, bahse konu alacak için başvuru süresi 13/5/2011 tarihinde sona erecektir.

Öte yandan, başvuru süresinin sona erdiği tarihten önceki 15 günlük süre içinde tebliğ edilmiş olması nedeniyle 2/5/2011 tarihinden sonra olmakla birlikte tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde yapılan müracaatlarda,  başvuru tarihi sisteme 2/5/2011 olarak girilecektir. Ancak 2/5/2011 tarihinden sonraki 15 günlük ilave süre içinde yapılan başvurularda, yalnızca başvuru süresinin sona erdiği tarihten önceki 15 günlük süre içinde tebliğ edilen idari para cezası borcu yeniden yapılandırma kapsamına alınacağından, bu işverenlerin kapsama giren başka borçlarının olması durumunda söz konusu borçlar bu başvurulara istinaden yeniden yapılandırma kapsamına  dahil  edilmeyecektir.  Dolayısıyla,  2/5/2011  tarihinden  sonraki  ilave  15  günlük başvuru süresi yalnızca idari para cezası borçları için geçerli olacaktır.

Örnek 2- 28/11/2010 tarihinde işlenmiş olan bir fiil dolayısıyla uygulanan ve 27/4/2011 tarihinde tebliğ edilen 1.386,00 TL tutarındaki idari para cezasından dolayı 10/5/2011 tarihinde yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan (A) Limited Şirketinin, söz konusu idari para cezası

borcunun dışında kapsama giren 1.500,00 TL sigorta primi, 200,00 TL işsizlik sigortası primi ve

666,00 TL tutarında idari para cezası borcunun bulunduğu varsayıldığında, başvurunun 2/5/2011 tarihinden sonra olmakla birlikte 27/4/2011 tarihini izleyen 15 gün içinde yapılmış olması nedeniyle,  diğer  borçları  için 2/5/2011  tarihine  kadar  ayrıca  bir başvurusunun  bulunmaması halinde  yalnızca  1.386,00  TL  tutarındaki   idari  para  cezası  borcu  yeniden  yapılandırma kapsamına alınacak ve başvuru tarihi 2/5/2011 olarak sisteme girilecektir. 1.500,00 TL sigorta primi, 200,00 TL işsizlik sigortası primi ve 666,00 TL tutarında idari para cezası borcu ise yapılandırma kapsamına dahil edilmeyerek cari usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilecektir.

e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvuruları www.sgk.gov.tr adresinden e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi / kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle yapılacaktır. Ancak, halihazırda gayri faal olup daha önce e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almamış veya e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresini unutmuş olan işverenlerce, e-Sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacağından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince yeniden yapılandırma  başvurularının  elden  ya  da  posta  kanalıyla  işyerinin  bağlı  bulunduğu  Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine yapılması gerekmektedir.

Kapatılması veya faaliyetine son verilmesi nedeniyle kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifreleri iptal edilen kamu idareleri için yapılacak başvuruların, emekli keseneği ve kurum karşılığına ilişkin prim borçları yönünden Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığına, işyeri bildirgesi ile emekli keseneği, kurum karşılığı ve sigorta primlerine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma süresi içinde verilmemesinden kaynaklanan idari para cezası borçları yönünden, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine; fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammına ilişkin prim borçları ile bu belgelerin süresi içinde Kuruma verilmemesinden kaynaklanan idari para cezası borçları yönünden Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına elden veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü ya da APS gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formu/dilekçenin postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

Aynı işverenin aynı veya farklı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde/Sosyal Güvenlik Merkezinde  tescilli birden fazla işyerinin bulunması  halinde, her bir işyerinin borçları için ayrı ayrı müracaatta bulunulacaktır.

e-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurularda, başvuru girişinin yapılmasının ardından, başvuru formunun barkotlu çıktısı bilgisayardan alınabilecektir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan borçlar için e-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurular, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilecek olup, söz konusu başvurular, işveren sistemi ana menüden 18-17 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen “İNTERNETTEN BAŞVURAN İŞYERLERİNİN LİSTESİ” ekranı vasıtasıyla alınacaktır.

www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir