Muhasebe Rehberi Vergi Rehberi

Gelir vergisi stopaj indirimi nasıl uygulanacak?

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 80’inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından istatistiki bölge birimleri sınıflandırılması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenecek illerde yapılacak yatırımlar için Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşviki uygulanacak.
Buna göre 31 Aralık 2013 tarihine kadar gerçekleşen yatırımlarda teşvik belgesinde öngörülen ve fiilen istihdam edilen işçilerin asgari ücretin brüt tutarına isabet eden ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlatılan tarihten itibaren 10 yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk edecek vergiden terkin edilmesi olanağı verilmektedir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 80’inci maddesi kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşviki’nden;
* Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgesine sahip olanlar,
* Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van illeri ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde gerçekleştirilen yatırımları kısmen veya tamamen işletilmesine başlayan,
* Ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi stopajı yaparak muhtasar beyanname vermek zorunda olan,
* 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda aranılan şartları topluca taşıyan mükellefler yararlanabilecek.
Gelir Vergisi Stopajı Teşviki, sadece kapsama dahil iller ve ilçelerde bulunan işyerlerinde fiilen çalıştırılan işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanacak gelir vergisi stopajı açısından geçerli olacak. Bu işyerlerine ilişkin bordrolarda gösterilmiş olsalar dahi fiilen bu işyerlerinde çalışmayan işçiler açısından teşvikten yararlanmak mümkün olmayacak.
Diğer yandan izin, hastalık ve benzeri nedenlerle işyerinde bulunulmaması halleri fiilen çalışma olarak kabul edilmeyecek.
Uygulamadan Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 80’inci maddesinin yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2012’den itibaren 31 Aralık 2023 tarihine kadar gerçekleşen yatırımlarda, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan tarihten itibaren 10 yıl süreyle yararlanılması mümkündür.
Yatırım kapsamında işyerlerinin kaç işçi çalıştırdığının tespitinde teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla her bir işyeri itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık prim ve hizmet belgesinde gösterilen işçi sayısı dikkate alınacak. Gelir Vergisi Stopaj Teşviki’nden faydalanmaya başlanılan ilk ay için verilecek muhtasar beyanname ile birlikte bir defaya mahsus olmak üzere teşvik belgesinin tasdikli örneğinin de verilmesi gerekmektedir. Ayrıca teşvik belgesinin Ekonomi Bakanlığı tarafından revize edilmesi halinde teşvik belgesinin tasdikli örneğinin revize tarihini izleyen ilk muhtasar beyanname ile birlikte ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.
Örneğin (A) Ltd. Şti. tarafından Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanmış teşvik belgesine istinaden Muş ilinde gerçekleştirilen ve 200 kişi istihdam edilen yatırımın işletilmesine Ağustos 2012 döneminden itibaren başlanılmıştır. Fiilen istihdam edilen 200 işçinin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajı tutarı 35 bin TL olup, asgari geçim indirimi bordrosunda bu işçiler için hesaplanan asgari geçim indirim tutarı ise 15 bin TL’dir.
Bu verilere göre (A) Ltd. Şti.’nin 200 işçi için yararlanacağı terkin tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacak:
* Ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisi: 35.000 TL
* Asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi (200×119.91): 23.982 TL
* Hesaplanan asgari geçim indirimi: 15.000 TL
* Geçici 80’inci madde kapsamında terkin edilecek tutar (23.982–15.000): 8.982 TL
n Vergi dairesine ödenecek tutar (35.000–(15.000+8.982): 11.018TL
Yukarıdaki örnekten de anlaşılacağı üzere, asgari ücret üzerinden hesaplanan vergi tutarından, asgari geçim indirimi tutarının düşülmesi (mahsubu) sonucu kalan tutar, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 80’inci maddesi uyarınca terkin edilecek tutar olacak.

KAYNAK: Veysi seviğ/ITO/10.8.2012

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir