Vergi Rehberi

Eski model araçların hurdaya ayrılmasına getirilen kolaylık

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5838 sayılı kanunun geçici 2’nci maddesi eski model taşıtların kayıttan düşülmesi ile ilgilidir. Söz konusu madde 6009 sayılı kanunla değiştirilmiştir. Buna göre ilgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan eski model motorlu taşıtların belli bir süre içerisinde mevcut yönetmelik hükümlerine göre kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine teslim edilmesi durumunda söz konusu taşıtın tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ile tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilmekte, yani silinmektedir.

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 41 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalar çerçevesinde ilgili trafik sicilinde adlarına model yılı 1990 veya daha eski taşıt kayıt ve tescilli bulunan gerçek ve tüzel kişiler taşıtlarını en geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar il özel idarelerine veya Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüklerine teslim etmeleri halinde bu araçlardan kayıt ve tescilleri sildirilen taşıtlara ait 31 Aralık 2014 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ile 28 Şubat 2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilecektir. (4 Ağustos 2012 gün ve 28374 sayılı Resmi Gazete)
Söz konusu uygulamanın kapsamına; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlar girmektedir.

Yapılan yeni düzenlemeden;
* İlgili trafik sicilinde adlarına model yılı 1990 veya daha eski olan ve yukarıda belirtilen taşıtlar girmektedir.
* İlgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescilli model yılı 1990 veya daha eski taşıtı olup, bu taşıtı 28 Şubat 2009 tarihi itibariyle mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıtlar vasfını kaybetmiş bulunanlar yararlanacak.
Motorlu taşıtını 28 Şubat 2009 tarihinden önce noter senedi ile iktisap eden veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, başvuru tarihi itibariyle henüz taşıtını ilgili trafik tescil kuruluşlarında adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise noter sözleşmesinin veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın aldığını gösteren belgenin bir örneğini ilgili yerlere başvurularını yaparken verecekleri dilekçeye ekleyecekler.
Ayrıca ilgili trafik tescil kuruluşlarında adlarına kayıt ve tescilli, model yılı 2000 veya daha eski taşıtı olup, bu taşıtı 28 Şubat 2009 tarihi itibariyle mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş bulunan gerçek ve tüzel kişiler, bu durumlarını kanaat verici belgelerle tevsik etmeleri veya trafik tescil kuruluşları tarafından taşıtın mevcut olmadığının kabulü ve bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergisini asıllarının 1/4’ünü 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödemeleri koşuluyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve Karayolları Trafik Kanunu gereği tescil plakasına kesilen trafik idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve yapılacak ödemeyi müteakip tescil kayıtları silinecek.

Mevcut kanuni düzenlemeler çerçevesinde trafik tescil kayıtları silinecek taşıtların motorlu taşıt vasfını kaybettikleri haller ile mevcut olmadıklarının kabul edileceği durumları tespite ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi müştereken İçişleri ve Maliye Bakanına ait bulunmaktadır.
Bu nedenle, daha önce yapılan belirlemeler uyarınca trafik tescil kuruluşlarına taşıtın mevcut olmadığının tespitinde içinde bulunulan takvim yılından önceki beşinci yılın (1) Ocak tarihi esas alınacak.

Örneğin mükellef (A) adına kayıtlı ve tescilli 2000 model taşıtın trafik tescil kaydını 2012 yılının Ağustos ayında mevcut olmadığı gerekçesiyle kaydını sildirmek için ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaat ettiğinde trafik tescil kuruluşunca yapılacak araştırmalarda 1 Ocak 2007 tarihi esas alınacak.
Yukarıda da ayrıntıları ile açıkladığımız üzere eski model taşıt sahiplerine, söz konusu taşıtların hurdaya çıkartılabilmesi için önemli bir kolaylık daha tanınmış bulunmaktadır. Bu kolaylıkların içerisinde söz konusu taşıtların birikmiş vergi borçlarının silinmesi gibi af niteliğinde bir uygulama da yer almaktadır.

KAYNAK: VEYSİ SEVİĞ / İTO  GAZETESİ/ 28.08.2012

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir