Vergi Rehberi

Emlak vergisine getirilen kolaylıklar

Emlak Vergisi Yasası’nın 23’üncü maddesinde “Bildirim verme ve süresi” belirlenmiştir. Buna göre;
* Yeni inşa edilen binalar için, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içersinde;
* Vergi değerini değiştiren nedenlerin varlığı halinde, bu değişikliğin meydana geldiği bütçe yılı içersinde, emlakın bulunduğu yerdeki belediyeye bildirim verilmesi gerekmektedir. Ancak mevcut düzenlemeler çerçevesinde “Herhangi bir sebep yüzünden bir şehir, kasaba veya köyün tamamının devamlı olmak üzere bina ve arazinin değerlerinde yüzde 25’i aşan oranda artma ve eksilme olması halinde bildirim verilmesi” zorunluluğu bulunmamaktadır.
Belediyeler tarafından; emlak vergisi işlemlerinde mükellefler tarafından bildirilen hususların teyidinin (doğruluğunun araştırılması) mükelleflerden belge istenmeden ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi alınmak suretiyle yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda belediyelerce, mükelleflere ait kimlik bilgileri, İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden, tapu kayıtları ise Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminden alınabilecek. Ayrıca, mükelleflerin şehit, gazi, dul, yetim ve emekli olduklarına ilişkin bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan elektronik ortamda sağlanması mümkün olmaktadır. (Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ, Seri No:57, 27.07.2011 gün ve 28007 günlü Resmi Gazete)
Bildirimlerin doğruluğunun tespitinde belediyeler, emlak vergisi işlemlerinde başta imar birimleri olmak üzere emlak vergisine konu taşınmazlara ilişkin öncelikle kendi kayıtlarında bulunan bilgi ve belgelerden faydalanacaklar ve gerek duymaları halinde bildirimlerin kontrolü amacıyla bildirime konu taşınmazlarda yoklama ile tespit yapacaklar.
Diğer yandan Emlak Vergisi Yasası’nın 30’uncu maddesinin 8’inci fıkrası uyarınca “Devir ve ferağ yapılan bina ve arazinin devir ve ferağı yapılan bina ve araziye ait ödenmemiş Emlak Vergisi’nin ödenmesinden devreden ve devralan müteselsilen sorumlu tutulmaktadır. Ancak bu durumda da devralanın mükellefe rücu hakkı saklıdır. Bu bağlamda da devir alanın kendisine ait olmayan ve fakat ödemek zorunda kaldığı vergiyi esas mükelleften isteme hakkı vardır.
Yasal düzenleme gereği “Tapu daireleri devir ve ferağ istemini, işlemin yapıldığı ayı takip eden 15’inci günü akşamına kadar ilgili belediyelere” bildirmektedirler. Bu hüküm doğrultusunda, belediyeler devir ve ferağ işlemlerinden sonra devreden tapu senedi veya herhangi bir belge istemeden devredenin emlak vergisi mükellefiyetini devir ve ferağın yapıldığı yılı takip eden, bütçe yılı başından itibaren re’sen terkin etmekle yükümlüdürler.
Emlak Vergisi uygulaması ile ilgili olarak yayımlanan 44 seri numaralı Emlak Vergisi Genel Tebliğ uyarınca “hiçbir geliri olmayan mükelleflerin indirimli oranlardan yararlanabilmeleri için” Hiçbir Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi’ni ilgili belediyelere vermeleri yeterli görülmüştür. Dolayısıyla hiçbir geliri olmayanlardan ayrıca beyanları dışında herhangi bir belge istenmeyecek.
Emlak Vergisi Yasası’nın uygulanması ile ilgili olarak yayımlanan 47 seri no.lu Genel Tebliğ’de de belirlendiği üzere özürlülerin indirimli bina vergisi (sıfır oranlı) uygulamasından yararlanabilmeleri için bu durumlarını tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Ancak bu bağlamda da özürlü kimlik kartı sahibi mükellefler, özürlü kimlik kartlarını belediyede ilgili görevliye ibraz etmek ve sözü edilen tebliğ ekinde yer alan “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu” ekine özürlü kimlik kartı fotokopisini eklemek suretiyle indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlandırılacaklar. Bu durumdaki mükelleflerden ayrıca tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık raporu istenmeyecek.
Özürlü kimlik kartı sahibi olmayan mükelleflerin ise, sağlık kurulu raporunun aslını veya onaylı örneğini belediye görevlisine ibraz etmek ve “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu” ekine raporun fotokopisini eklemek suretiyle bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanabilecekler. Uygulama 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olanlar içindir. İntifa hakkı sahipleri de uygulamadan yararlanmaktadır.Veysi SEVİĞ/08.07.2011/İTO Gazetesi

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir