SGK İşveren Rehberi

Eksik gün bildirim formu vermesi gerekmeyen işyerleri hangileridir?

5510 sayılı Kanunun 86. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesi şarttır. “ hükmüne,Torba (6111 sayılı) Kanunun 40. maddesi ile “Kurumca belirlenen işyerlerinde bu şart aranmaz.” hükmü eklenmiştir. Bu hüküm muvacehesinde  16/6/2011 tarihli ve 27966 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 16. maddesinin (d) bendi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 103. maddesinin 16. fıkrası 25/2/2011 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. Bu bağlamda;

 2011/Şubat ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak;

– Genel bütçeye dahil daireler,

 -özel bütçeli idareler,

-döner sermayeler,

 -fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler,

-bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlar, (c)www.isakarakas.com

-kamu iktisadi teşebbüslerin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıkların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları,

– Sendikalar,(c)www.isakarakas.com

– Vakıflar,

– 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri,

– Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri,

– 50 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerleri,

eksik gün bildirim nedenlerini aylık primasi ve hizmet belgelerinde belirtmeleri halinde, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10 nolu ekinde yer alan Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu ve eki belgeleri SGK’ya vermelerine gerek bulunmamaktadır. (c)www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir