Sendika-İstihdam

(Ekonomi ve çalışma hayatında)Önümüzdeki üç yıllık dönem

Yüksek Planlama Kurulu’nca Orta Vadeli Mali Plan kabul edilerek Resmî Gazete’de yayımlandı. Plan 2011-2013 dönemini kapsıyor. Orta Vadeli Mali Plan kamu idarelerinin 2011, 2012 ve 2013 yılları için hazırlayacakları bütçe teklifleri bakımından önemli. Zira kamu idareleri bütçelemelerindeki politika öncelikleri, ödenek tavanlarını bu plan esas alınmak suretiyle hazırlayacaklar. Kamu hesaplarında, yılsonu TÜFE artış 2011 yılı için yüzde 5,3, 2012 yılı için yüzde 5,0 ve 2013 yılı için yüzde 4,9 olarak öngörülmektedir. Diğer taraftan, GSYH büyüme oranı 2011 yılı için yüzde 4,5, 2012 yılı için yüzde 5,0 ve 2013 yılı için yüzde 5,5 olarak dikkate alınmaktadır. Üç yıl boyunca TÜFE azalırken büyüme oranının yükselme hesaplaması, sosyal etkileri bakımından olumlu sonuçları olacak, para faiz ve kur politikaları tercihlerinde Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası’nın izleyeceği yolda ipuçları vermektedir.

Orta Vadeli Mali Plan’da, devlet bütçesi etkin bir mali araç olarak kullanılarak ekonomide fiyat istikrarının sağlanması, gelir dağılımının düzeltilmesi, yatırımların teşvik edilmesi planlanmaktadır. Böylece izlenecek maliye politikası; istikrarlı büyüme, istihdam artışı ve kamu dengelerini iyileştirme hedeflenmektedir. Diğer bir hedef, bu dönemde de bütçe açığı ile borç stokunun milli gelire oranının azalmasıdır.

Öngörülen bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için kurumsal bütçeleme, ekonomik analiz ve işlevsel hesaplamalarda başarılı bütçe hesaplamalarına dayanmasıyla mümkündür. Bu yönüyle hesapların tutmasını engelleyen, içerde önümüzdeki yıl yapılacak seçim ve dışarıda krizin dönmesi gibi riskler bulunsa da, büyük ölçüde hesapların tutacağı yönünde umutlu olduğumu ifade etmeliyim. Çünkü yapılan siyasi açıklamalarda, seçim ekonomisi yürütülmeyeceği, dışarıdan ise desteğin süreceği yönünde mesajlar gelmektedir.

Mali Plan döneminde, büyümeyi ve istihdamı destekleyen harcamalar ile bölgesel gelişmişlik farklarını azaltan harcamalara daha fazla önem verilecektir. Sağlık, eğitim ve sosyal nitelikli harcamalara öncelik verilmesi suretiyle toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve beşeri sermayenin niteliğinin arttırılmasına yönelik politikalar uygulanmaya devam edilecektir.

Orta ve uzun vadede ekonominin verimliliğini ve üretken yapısını destekleyen altyapı yatırımlarına ağırlık verilecektir. Eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, içme suyu ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.

Kamu yatırımları; Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi başta olmak üzere ekonomik ve sosyal altyapı projelerine yoğunlaştırılacaktır. GAP Eylem Planı ve diğer bölgesel programlar kapsamında yer alan projelerin, sağlanan ilave kaynaklar da dikkate alınarak, hızla tamamlanmasına yönelik tedbirler zamanında alınacaktır. AB’ye üyelik yönünde ortaya konulan politika ve önceliklerin hayata geçirilmesi için gereken yatırımlar hızlandırılacaktır.

Mali Plan döneminde, gıda güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması ile doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı gözetilerek, gelir ve fiyat istikrarı sağlanacak şekilde tarımsal destekler, alan ve ürün temelinde farklılaştırılarak üretimde etkinlik, verimlilik ve kaliteyi arttırmaya yönelik olarak düzenlenecektir.

Mali Plan döneminde uygulanacak gelir politikalarının temel amacı; büyüme, yatırım ve istihdamı desteklemek ve ekonomide kayıtdışılığı azaltmaktır. Bu amaç doğrultusunda vergi politikalarının uygulanmasında istikrar ve vergilendirmede öngörülebilirlik esas olacaktır. Öteden beri şikâyet konusu edilen vergi kanunlarında yer alan istisna, muafiyet ve vergi indirimi hükümleri, ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde yeniden değerlendirilerek vergi mevzuatı sadeleştirilecektir.

Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi, Eylem Planı uygulama tecrübesi ışığında güncellenecektir. Söz konusu Plan kapsamında kayıtdışılıkla mücadeleye tüm kurumların ve toplum kesimlerinin katılımı sağlanacaktır. Kayıtiçi faaliyetler özendirilecek, denetim kapasitesi arttırılacak, vergi ve diğer mali yükümlülüklerin tahsilâtında etkinlik sağlanacak ve yaptırımların caydırıcılığı arttırılacaktır. Kayıtdışılıkla mücadele amacıyla öncelikle iş ve çalışma hayatına ilişkin mevzuatın basitleştirilmesi, kamu kurumları arasında bilgi paylaşımı ve koordinasyon sağlanarak kurumların teknolojik altyapısının güçlendirilmesine yönelik faaliyetler sürdürülecektir.

Erdem 18.10.10

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir