Muhasebe Rehberi

Defter Tutma Hadleri 2013

1/1/2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

 

MADDE NO – KONUSU

2013 Yılında

Uygulanacak Miktar (TL)

MADDE 104- İlanın şekli  
  1- İlanın vergi dairesinde yapılması

1.800

  3- İlanın;

– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

1.800-180.000

180.000 ve üzeri

MÜKERRER

MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

21

MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

  1- Yıllık;

– Alış tutarı

– Satış tutarı

150.000

200.000

  2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

80.000

  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

150.000

MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti

800

MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,10

MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

800

MADDE 343- En az ceza haddi

  – Damga vergisinde

– Diğer vergilerde

9,40

19

MADDE 352-

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

110

  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

meslek erbabı

70

  3 – İkinci sınıf tüccarlar

35

  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

17

  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

9,40

  6- Gelir vergisinden muaf esnaf

4,30

  II nci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

60

  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

35

  3 – İkinci sınıf tüccarlar

17

  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

9,40

  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

4,30

  6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,40

MADDE NO – KONUSU

2013 Yılında

Uygulanacak Miktar(TL)

MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

190

94.000

  2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

190

9.400

94.000

  4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

190

  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

4.300

  7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

230

  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

700

140.000

  94358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

940

  10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

700

MADDE 355- b) Damga Vergisinde

  – Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,60

MÜKERRER MADDE 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci

madde hükmüne uymayanlar için ceza

  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.200

  2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

600

  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

300

 

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

940.000

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir