SGK İşveren Rehberi

SGK işk-mh ve hastalık nedeniyle alacakları için dava açmadan önce mehilli bir yazıyla isteyecek

 Sigortalıların uğradıkları iş kazası-meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle SGK ödemekle yükümlü bulunduğu her türlü giderler 506, 1479, 5434 ve 5510 sayılı Kanunların ilgili maddeleri uyarınca işveren ve üçüncü kişilerden tahsil

SGK İşveren Rehberi

Silinecek idari para cezaları

Torba (6111 sayılı ) Kanun 25/02/2011 tarihli ve mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na muhatap 07/03/2011 sayılı 22846 sayılı yazıda; “6111 sayılı Kanunun 17. maddesinin birinci fıkrasında “(1) 07/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında […]

SGK İşveren Rehberi

Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yapılandırılması için 31.05.2011 tarihine kadar tebliğ edilmesi gerekli

GİRİŞ:6111 sayılı Kanunun 14. maddesinin birinci fıkrasına göre, 30.11.2010 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için; hem yeniden yapılandırma başvurusunun, hem de teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesine ilişkin talebin, en geç başvuru süresinin sonuna kadar yapılmış olması