İnsan Kaynakları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun olanlar nerelerde iş bulabilir?

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde, yürütülen eğitim ve öğretim programı çerçevesinde çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkilerine ait temel kavramları vermenin yanı sıra çalışma yaşamına ilişkin ekonomik ve sosyal konularda da araştırmalara olanak sağlanmaktadır. Bölümde, iktisat, sosyoloji, psikoloji, hukuk, yönetim gibi sosyal bilimlerin ışığında çalışma yaşamının incelenmesi ve bu alanda mevcut olan sorunların çözümüne yönelik politikaların analizi hedef alınmaktadır.

Çalışma Ekonomisi ana bilim dalının genel çerçevesi içerisinde; sosyal politika, işgücü piyasası, işgücü arzı, istihdam ve işsizlikle ilgili konular Ders Saati ve uygulamalı olarak ele alınmaktadır. Sosyal politika alanında; işçi-işveren ilişkileri, sanayileşmenin ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal problemler ile bunların çözüm yolları ve uluslararası sosyal politika, ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Ayrıca, işgücü piyasalarının genel özellikleri, işgücü arzını etkileyen faktörler, kısa ve uzun dönemde işgücü talebinin belirleyicileri, işsizlik-enflasyon ilişkisi ve Philips eğrisi, işsizliğin ekonomik açıdan değerlendirilmesi, işçi sendikaları, toplu pazarlık stratejileri ve ücret oluşumunu etkileyen faktörler anabilim dalı bünyesindeki ders programında yer alan diğer önemli konular olarak ön plana çıkmaktadır.

İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku ana bilim dalında işçi-işveren ilişkilerinin ferdi ve toplum iş ilişkilerine yönelik hukuki düzenlemelerin doktrin ve uygulamadaki yeri ele alınmaktadır. Bunların yanında iş ilişkilerinde ortaya çıkan sosyal güvenliğin hukuki yönü sosyal güvenlik hukuku içinde incelenmektedir.

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı’nın genel çerçevesi içerisinde; öncelikle sosyolojinin tanımı, doğuşu, gelişimi ve diğer bilim dalları ile arasındaki ilişkiler, sosyo-kültürel yapı, sosyal değişme ve gelişme kavramları hakkında bilgi verilerek çalışma sosyolojisi alanında bir altyapı hazırlanmaya çalışılmaktadır. Daha sonra, çalışma ilişkilerinin tarihi, sanayi toplumu ve endüstri ilişkileri, endüstrileşme süreciyle ortaya çıkan gelişmeler, endüstri toplumunda ortaya çıkan sosyal problemler incelenmektedir. Geçmişten günümüze işgücü hareketi, küreselleşen dünya ve endüstri ilişkilerinde yeni gelişmeler, sendikacılıkta yeni misyon arayışları gibi güncel konularda da bilgi verilmekte ve bu anlamda, çalışma hayatının temel dinamiklerini ele alan bir eğitim programı izlenmektedir.

Bölüm mezunları, bankacılık ve finans sektörü de dahil olmak üzere özel sektördeki bütün iş kollarında, sendikalarda uzman, denetçi ve üst düzey yönetici olarak iş bulma imkanına sahiptir. Ayrıca başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere tüm resmi kuruluşlarda müfettiş ya da uzman personel olarak istihdam edilebilecekleri gibi, idari hakimlik, kaymakamlık, denetçilik gibi geniş bir alana yayılmış mesleklerde görev alma imkanları bulunmaktadır. Öte yandan, kamu ve özel kuruluşların personel yönetimi bölümlerinde bu program mezunları tercih edilmektedir.(www.iibf.gazi.edu.tr/ceei.html.12.1.12)

Paylaşabilirsiniz