Genel

Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

  1) 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle yapılan düzenleme neticesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına” ibaresi, “İçişleri Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir. Bu nedenle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince düzenlenecek sözleşmelerin örnekleri Maliye Bakanlığına gönderilmeyecektir.

 2) 7/7/2010 tarihli ve 2010/654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/7/2010 tarihinden geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,059445) olarak; memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,7931); iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,018843) olarak yeniden belirlenmiştir.  Buna göre; 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2010 yılında 1 Temmuz tarihinden itibaren sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 a) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/7/2010 tarihinden itibaren unvanlar itibarıyla geçerli olan net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın ve yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve ekli tabloda gösterilmiştir. İl özel idareleri ve belediyeler ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, anılan madde çerçevesinde 1/7/2010 tarihinden sonra sözleşmeli personel olarak ilk defa istihdam etmeye başlayacakları kişiler için ekli tabloda gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkilidir.

 b) İl özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birliklerinde, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında tam zamanlı veya aynı maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi zamanlı olarak istihdam edilmekte olan sözleşmeli personelin 1/7/2010 tarihinden sonraki net aylık sözleşme ücretlerinin hesabında ise, görev yaptıkları unvanda Devlet memuru olarak çalışanların aylıklarında 2010 yılının ikinci altı ayı için gerçekleşen aylık artış oranının dikkate alınması gerekmektedir. Bu durumdaki sözleşmeli personele, 1/7/2010 tarihinden geçerli olmak üzere, Haziran ayındaki sözleşme ücretinin % 3,59 oranında artırılması suretiyle bulunacak tutar üzerinden net aylık sözleşme ücreti ödenecektir.

 c) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca hesaplanması gereken asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınmayacak ve bu nedenle aylık net sözleşme ücretlerinin tespitinde ekli tabloda gösterilen tutarlar aşılmayacaktır.

 d) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca hesaplanması gereken asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınmayacağından, sözleşmeli personele 15/1/2010 tarihinden itibaren yapılacak ücret ödemelerinin tahakkuku aşamasında öncelikle sözleşmelerinde yazılı aylık net sözleşme ücreti tutarından hareketle aylık brüt sözleşme ücreti (yıl içinde hak kazandıkları ücret toplamı sebebiyle gelir vergisi oranında değişiklik olması durumunda aylık brüt sözleşme ücretinin yeniden hesaplanması kaydıyla) hesaplanacaktır. Hesaplanan bu brüt aylık sözleşme ücreti üzerinden sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin asgari geçim indirimi uygulamasından yararlandırılmasında; 09/01/2008 tarihli ve B.07.0.BMK.0.19.115708-184/00271 sayılı Genelgemiz ile 4/12/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 265 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak işlem tesis edilecektir.

 e) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinde düzenlenmiş olan ek ödemeden yararlandırılmasına ilişkin işlemler ise, 24/11/2008 tarihli ve B.07.0.BMK.0.19.115708-184/18999 sayılı Genel Yazımız çerçevesinde yürütülecektir.

 f) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere, 15/12/2010 tarihinde yapılacak ücret ödemelerinde, sözleşmelerinin 31/12/2010 tarihine kadar geçerli olduğu dikkate alınarak 15/12/2010-31/12/2010 tarihleri arasındaki 17 günlük süre için; 15/12/2010 tarihi itibariyle geçerli olan aylık net sözleşme ücretinin 17/31’i ve yukarıdaki (e) bölümünde belirtilen ek ödemenin 17/31’i tutarında ödeme yapılacaktır. 17 günlük süre esas alınarak yapılacak ücret ödemelerine ilişkin asgari geçim indirimi uygulamasında ise, 7/01/2009 tarihli ve 00147 sayılı Genelgemizde belirtilen hususlara uygun olarak işlem tesis edilecektir.

 3) 2010 yılında çalıştırılmış olanlardan 2011 yılında da çalıştırılmaya devam olunacaklar hakkında 31/12/2010 tarihi itibariyle işten çıkış işlemi yapılmayacak, bunların 2011 yılına ilişkin aylık net ücretleri Ocak/2011’de belirlenecek ve kendileri ile 1/1/2011 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde sözleşme düzenlenecektir.

 4) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen iznin amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına yönelik olarak alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de açıkça karara bağlanacaktır.

 5) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel istihdamında, İçişleri Bakanlığının 31/10/2005 tarihli ve B.05.0.MAH.0.71.00.01 /11493 sayılı Genel Yazısında belirtilen diğer hususlara titizlikle riayet edilmeye devam olunacaktır. (20.7.10/Bütçe ve mali kont Gn Md.)

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir