Memur Rehberi

666 s.KHK ile kamu görevlilerinin mali haklarına ilişkin yapılan düzenlemeler

I.GİRİŞ:02/11/2011 tarihli R.G. de yayımlanmış olan 666 s. K. Hükmünde Kararname ile 375 s. KHK de ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde kamu görevlilerinin mali haklarına ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. A) 375 s  KHK.nin Ek 9. Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Açıklamalar: 375 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre yapılan genel ek ödeme ile mevzuatı uyarınca yapılmakta olan tüm kurumsal ek ödemeler, ikramiye ödemeleri ve fazla çalışma ücreti gibi çeşitli adlar altında yapılan ilave ödemeler kaldırılmış ve yerine tek bir ek ödeme getirilmiştir.

1-375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca;

a)  Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre almakta olan personele.

b)   Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan
personele,

c)  399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda
istihdam edilen sözleşmeli personele,

ç) Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara,

15/1/2012 tarihinden itibaren yapılacak ek ödeme, en yüksek Devlet memuru aylığına (9500 gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutara), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı Cetvelde yer alan kadro, görev ve pozisyon unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

2- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren personelden, anılan maddenin üçüncü ve altıncı fıkraları ile söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu, geçici 12 nci, geçici 14 üncü ve geçici 16 ncı maddelerinde yer alan hükümlere istinaden;

a)     209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılan personel,

b)    375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 17 nci maddesine göre ek ödeme yapılanlar hariç olmak üzere yükseköğretim kurumlarının rektör, rektör yardımcısı, genel sekreter, dekan, dekan yardımcısı, başhekim, başhekim yardımcısı, enstitü ve yüksekokul müdürleri, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları, tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan personel,

c)     Adli Tıp Kurumu personeli,

ç) 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrası uyarınca sağlık hizmetleri tazminatından yararlanan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli,

d)    Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatına ait kadro ve pozisyonlarda
bulunanlardan 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesi uyarınca fazla çalışma ücretinden
yararlanan personel,

e)      Sosyal Güvenlik Kurumunun merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunup, sağlık harcamalarına esas olan fatura ve reçetelerin incelenmesi işlerinde ve Kurum sağlık kurullarında çalışan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personel,

f)       Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genci Müdürlüğü taşra teşkilatında görev yapan tabipler,

g)      375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesi uyarınca ücret ve tazminat ödenenler ile geçici 12 nci, geçici 14 üncü ve geçici 16 ncı maddeleri uyarınca haklarında 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanacak personel,

ğ) Bir kadroya açıktan vekil olarak atananlar,

h) 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlarda görev yapan personel,

ı) 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin altıncı fıkrası ile 2955 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında yer alanlar,

hiçbir suretle söz konusu ek 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ek ödemeden yararlandırılmayacaktır.

3-   Kamu idarelerinin kapsama dahil personelinden 375 sayılı Kanun H. Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca ek ödeme yapılacakların belirlenmesinde; öncelikle ilgili kamu idaresinin ek 10 uncu madde kapsamına girip girmediği tespit edilecek, kapsama girmesi halinde ilgili personelin kadro ve görev unvanlarının ek 10.madde uyarınca ödeme yapılacakların sayıldığı anılan Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer alıp almadığına bakılacaktır. Ek 10 uncu madde ve söz konusu Cetveller kapsamında yer almayan personele (I) sayılı Cetvele göre ek ödeme yapılacaktır.

4-  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde derece esasına göre
belirlenmiş olan ek ödeme oranlarının tespitinde, ilgililerin aylık aldıkları dereceler esas
alınacaktır.

5-       Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanacak ve bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacaktır. Bu ödeme, personelin mali haklarına bağlı olarak, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmayacaktır.

6-       375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca ek ödeme yapılan personelden; kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekalet görevinin Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan, diğer kadrolar için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartlan (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, ek 9 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenecektir. Ancak mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenler ile ek 9 uncu maddenin beşinci fıkrasında öngörülen tüm şartları birarada taşımadıkları için tedviren görevlendirildikleri kabul edilecek olanlara ek ödeme farkı ödenmeyecektir,  Söz konusu ek 9 uncu madde 15/1/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden, vekaleten yürütülen görevler için anılan tarihten önceki döneme ilişkin olarak bu maddeye göre ek ödeme farkı ödenmeyecektir.

Örnek 1- Şef kadrosunda bulunan ve 1 inci dereceden aylık alan bir memurun boş şube müdürü kadrosuna vekaleten atanması halinde ilgiliye vekalet nedeniyle yapılacak ek ödeme farkı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. 375 s. Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde, 1 inci dereceden aylık alan şef için %115 ve şube müdürü için %170 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür. 

  Ek Ödeme Oranı(%) Brüt Ek Ödeme (TL) Damga Vergisi (TL) Net Tutar (TL)
Şef (Asli kadro) 115 9500×0,06446×1,15    =   704,23 704,23×0,0066    = 4,65 699,58
Şube müdürü (Vekalet edilen kadro) 170 9500×0,06446×1,70    =  1.041,03 1.041,03×0,0066  = 6,87 1.034,16
Fark ödemesi Vekalet edilen kadro ek ödeme tutarı – Asli kadro ek ödeme tutan 1.034,16                       –                      699,58 334,58

Buna göre ilgili personele, asli kadrosu için hesaplanan 699,58 TL net ek ödemeye ilave olarak ayrıca vekaleten atandığı şube müdürü kadrosu için 334,58 TL net ek ödeme farkı, vekalet görevinin fiilen yapılmasını müteakip ödenecektir. Ancak, vekalet nedeniyle bu ödemenin yapılabilmesi için vekalet eden personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasındaki şartları taşıması gerekmektedir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir