Vergi Rehberi

6111 sayılı yasada süre uzatımına yönelik özellikler

Bakanlar Kurulu’nun 2011/1713 sayılı “6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödemeleri Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Kararı” 30 Nisan 2011 gün ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2 seri Numaralı Genel Tebliğ ile de süre uzatımının uygulanmasına yönelik yönlendirici açıklamalar  yapılmıştır. (6 Mayıs 2011 gün ve 27926 sayılı Resmi Gazete) Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca;
* 6111 sayılı yasanın;
– Maliye Bakanlığına, Gümrük Müsteşarlığına, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Amme Alacakları ile Belediyelerin ve Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin yasada belirtilen alacakları
– Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacakları
– Dördüncü kısmında yer alan kurum ve kuruluşlardan olan alacaklar için belirlenen başvuru süreleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak olan ödemeler hariç ilk taksit ödeme süreleri
Sözü edilen yasanın;
– Dördüncü maddesinde yer alan “İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergiler” ile
– 17’inci maddesinin 8’inci fıkrasının (b) bendinde yer alan bandrol ücretleri ile elektrik enerjisi satış bedeli payına ilişkin özel durum hariç olmak üzere
* 6111 sayılı yasa kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak ödemelerden ilk taksit süresi 2011 Mayıs ayında sona erecek olanların ilk taksit ödeme süresi,
* 6111 sayılı yasanın 4’üncü maddesi ile 17’nci maddesinin 8’inci fıkrasının (b) bendinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri; 25 Şubat 2011 tarihinden 2 Mayıs 2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan tebligatlarla sınırlı olmak üzere yasada belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.
Bu bağlamda;
* 2011/1713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında başvuru ve ödeme süresi uzatılan alacaklar ile ilgili olarak bu kararnamenin Resmi Gazete’de yayımı tarihi olan 30 Nisan 2011 tarihinden önce yasa hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunanların, 6111 sayılı yasa kapsamında yapacakları ilk takside ilişkin ödeme süresi de peşin ödeme seçeneğini tercih etmiş olanlara da uygulanmak üzere bir ay uzatılmış bulunmaktadır.
* 6111 sayılı yasanın 3’üncü maddesinin 9’uncu fıkrasına göre taksit ödeme süresince mükelleflerin beyanı üzerine tahakkuk edecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi ve bu vergilerle birlikte tahakkuk eden damga vergisini vadesinde ödeme şartına yönelik herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmayıp, ilk taksit ödeme süresi başlangıç tarihi olan 1 Mayıs 2011 tarihinden itibaren başlayan bu yükümlülüğün anılan yasada öngörüldüğü şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir.
* Mükellefler tarafından 6111 sayılı yasanın İkinci Kısmının İkinci Bölümünün “Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlar” başlıklı 5’inci maddesi kapsamında, matrah ve vergi artırımı kapsamına girmeyen vergi türleri de dahil olmak üzere bütün vergi türleri itibariyle beyanda bulunulması mümkün olup, bu kapsamda yapılan beyanlar üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammı veya gecikme faizi yerine yasanın yayımlandığı tarih olan 25 Şubat 2011’e kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; yasada belirtilen sürede ödenmesi halinde pişmanlık zammı veya gecikme faizi ile vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Bu bağlamda da matrah ve vergi artırımında bulunulması halinde, mükelleflere matrah ve vergi artırımı yapılmış bulunan vergiler için inceleme ve tarhiyat bağışıklığı sağlanacak. Dolayısıyla mükelleflerin söz konusu yasa hükümlerinden yararlanmak üzere, yasanın 5’inci maddesi uyarınca “Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılacak beyanlar” kapsamında yapmış oldukları başvuruların her ne sebeple olursa olsun, matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanılmak üzere düzeltilmesinin talep edilmesi halinde, bu düzeltme istemleri, 6111 sayılı yasanın başvuru süresi içerisinde ve sadece ilgili olduğu vergi türleri itibariyle yerine getirilebilecek. Mükelleflerin bu yöndeki istemleri vergi dairelerince değerlendirilecek matrah ve vergi artırımına ilişkin yeni bildirimlerin alınmasını müteakip gerekli düzeltme işlemleri yapılacak.
Vergi Usul Yasası’nın 359’uncu maddesinin (b) fıkrasındaki “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yaprak koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler“ 6111 sayılı yasanın matrah ve vergi artırımından yararlanmaları mümkün olmadığından, bu mükelleflerin yapmış oldukları matrah ve vergi artırımı istemleri kabul edilmeyecek. 

Veysi SEVİĞ/İTO GAZETESİ/13.5.2011

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir