Form-Dilekçe Memur Rehberi SGK Kamu İşlemleri

4/1-C YILLIK İTİBARİ HİZMET SÜRESİ PRİM BELGESİ ile doldurulması

4/1-c sigortalıları için  YILLIK İTİBARİ HİZMET SÜRESİ PRİM BELGESİ örneği için TIKLAYINIZ:  EK-9 C 5510-4-C İTİBARİ- ÖN SAYFA

bu belgenin doldurulması:

 

A-)  Yıllık İtibari Hizmet Süresi  Prim  Belgesi  5510 sayılı Kanunun 49’uncu ve 86’ncı maddesi gereğince sigortalı çalıştıran Kamu İdarelerince her yıl sonunda sigortalının aralık ayındaki malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ait prime esas kazancına göre düzenlenerek, sözkonusu yılı takip eden birinci ayın onbeşine kadar Kuruma verilir. Süresi içinde verilmemesi halinde Kanunun 102’nci maddesine göre İdari Para Cezası uygulanır.

B-)   Bu belge  üç nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshası , sözkonusu yılı takip eden birinci ayın onbeşine kadar kuruma verilir. İkinci nüshası Kamu İdaresi tarafından saklanır. Üçüncü nüshası ise belgenin Kuruma verilmesi gereken sürenin sonuna kadar işveren tarafından sigortalıların görebileceği bir yere asılır.

C-)   Belgenin doldurulması ile ilgili açıklamalar:

1-İşyeri Sicil Numarası: Kamu idaresinin tescil işlemini müteakip Kurumca bildirilen İşyeri Sicil Numarası eksiksiz ve tam olarak yazılacaktır.

2-Belgenin: Ait olduğu yıl ve mahiyeti, toplam sayfa sayısı tam olarak yazılır. Aynı Kamu İdaresinde farklı dönemlerde maaş ödemesi yapılan personelin olması halinde belge türüne aşağıdaki gruplandırılan iki haneli kodlardan uygun olan kod  yazılarak  her bir grup için ayrı belge düzenlenir.

Maaş ödemeleri ayın 15.günü peşin yapılanlar 01
Maaş ödemeleri ayın 1.günü peşin olarak yapılanlar 02
Maaş ödemeleri çalıştıktan sonra ayın 15’de ödenenler 03
Maaş ödemeleri çalıştıktan sonra ayın 1’ne ödenenler 04

 

3-İşverenin Adı: İşyerinin açık adı bağlı bulunulan üst kuruluş ile birlikte eksiksiz olarak yazılacaktır.

4-İşyerinin Adresi: İşyerinin adresi tam ve eksiksiz olarak yazılacaktır.

5-Bağlı Bulunduğu Saymanlık: Personel maaş ödemeleri herhangi bir Saymanlıkça yapılan işverenlerin bağlı bulunduğu Saymanlık isimlerini tam olarak yazılacaktır. Herhangi bir Saymanlığa bağlı olmayıp tahakkuk ve tediye işlemleri kendi işyerlerince gerçekleştirilen(Döner Sermaye İşletmeleri, Belediye, Özel İdare, K.İ.T’ler vb.) işyerleri bağlı olduğu Saymanlık bölümüne kendi İşyeri ismi yazılacaktır.

6-Tüm sayfalara ait toplam sigortalı bilgileri: Bütün sayfalardaki toplam  sigortalı sayısı, toplam prim tahakkuku ile yıl içinde göreve başlayan ve ayrılan sigortalı sayısı toplamı yazılacaktır

7-Yıl İçerisinde Çalıştırılan Sigortalı Bilgileri:

a)T.C Kimlik Numarası: Nüfus Müdürlüğünce verilen 11 karakterden oluşan numara, Türk soylu yabancılar içinse pasaport  numarası   yazılacaktır.

b)Emekli Sicil Numarası:   İlgilinin Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü (Devredilen)’ce  verilen 8  karakterli sicil numarası yazılacaktır Sicil numarasının bilinmemesi veya hatalı olarak bilinmesi halinde www.emekli.gov.tr adresinden emeklilik sicil no tespit kısmından sicil numarası tespit edilebilecektir.

c)Adı ve Soyadı: Sigortalının  bugün itibariyle Nüfus Müdürlüğü kayıtlarındaki adı ve soyadı kayıtlarda olduğu şekliyle, iki adı bulunanların ise her iki adı da açık olarak (örnek:Adı: Mehmet Ali ) yazılacaktır

d)Ünvanı: İlgilinin kadro ve görev ünvanı yazılacaktır.

e) İtibari hizmet süresi kodu: 5510 sayılı Kanunun 49.maddesinin birinci ve ikici fıkrasının hangi bendine göre itibari hizmet süresi veriliyorsa bu maddenin ve bendin numarası yazılacaktır. (Örnek:  49.a.1)

f) Ödenen Aylık Bilgileri :  Aylıklarını  personel kanunlarına göre alan sigortalılar için  fiilen ödenen aylık derece, kademe ve ek göstergesi yazılacaktır.

g)Prime Esas Kazanç Toplamı Kamu idaresinde görevli sigortalıya ait Kanuna göre  tespit edilecek aylık gösterge ve ek göstergeler üzerinden ödenen aylık tutarları, memuriyet taban aylık ve kıdem aylık tutarları ile tazminat tutarları toplamı yazılacaktır.

h)Prim Ödeme Gün Sayısı:   Sigortalı hizmetlerine ilişkin gün sayıları bölümüne sigortalının o yıl içinde maaş aldığı gün sayısı yazılır, tam çalışma halinde gün sayısı 360 gün olarak dikkate alınır. Yıl içinde işe giriş ve/veya ayrılış tarihi mevcut ise çalışma gün sayısı maaş ödenen gün sayısıdır.

ı) İtibari Hizmet  Süresi  Gün Sayısı: İtibari hizmet süresine müstehak maddede belirtilen görevlerde fiilen çalıştığı gün sayısına göre yine maddede belirtilen miktarlarda  hesap edilen gün sayısı yazılacaktır.

j) İtibari Hizmet Süresi Prim Tutarı :Eklenen itibari hizmet süresinin her 30 günü için yılın son ayında sigortalı adına  ödenen Prime Esas Kazanç Toplamı üzerinden Malüllük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi olarak    % 9 Sigortalı , %11 İşveren hissesine göre belirlenen toplam miktar üzerinden yaralandırılacağı güne göre kesilecek tutar,  para cinsinden yazılacaktır.

😎   İşyeri onayı: Bu belge Kamu İdaresi yöneticisi ve tahakkuk ve tediye ile ilgili kamu görevlisi tarafından imzalandıktan sonra, bağlı bulunduğu Saymanlık  onayının da   alınması gerekmektedir.

D-)  Bu Belgenin tüm bölümleri, mevzuata ve dayanağı belgelere göre tam ve doğru olarak doldurulur. Noksan ve hatalı düzenlenen belgeler işleme alınmaz. Bundan doğacak sorumluluklar işverene aittir.

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir