Memur Rehberi SGK Kamu İşlemleri

4/1-c kapsamında sigortalı sayılan tabip ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara 209 s.K. ek- 3.m.gereğince ödenen ek ödemelerden alınacak ilave primlerin SGK’na bildirilmesi ve ödenmesi

5947 s.Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun[1]; 2.m. ile 209 s.K.na eklenen Ek 3. m.de; “Sağlık Bakanlığı ile Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dahil) atanan ve 5 inci madde (altıncı fıkra kapsamında ek ödeme alanlar hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan klinik şef ve şef yardımcılarına en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine %335’i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise %180’i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılacağı ve bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanacağı,

14. maddesi ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Ek 3 üncü madde de ise; 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesi (altıncı fıkra kapsamında ek ödeme alanlar ile diğer kurumlardan vekaleten atama veya görevlendirme suretiyle Sağlık Bakanlığında görevlendirilenler hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan ve aynı zamanda bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı bulunanlardan; tabip ve diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların, sigorta priminin işveren payı dahil tamamını kendileri ödemek kaydıyla, 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine göre kendilerine ödenen tutar üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasıyla sınırlı olacak şekilde ilave olarak sigorta primine tabi tutulacağı, ancak, bu şekilde ilave olarak sigorta primine tabi tutulacak kazancın tutarının bu haktan yararlanacakların tamamı açısından 80 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenecek sigorta primine esas kazanç toplamı ile 82 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen sigorta primine esas kazanç üst sınırı arasındaki farkı geçemeyeceği,

…………………..

Birinci fıkra gereğince ilave sigorta primi kesilmesine, 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine göre ek ödeme verilecek ilk aybaşında başlanacağı ve bu şekilde ilave sigorta primi alınacakların sigorta primleri için ayrı bir bildirge düzenlenerek bildirgelerin verilme ve primlerin ödeme zamanının tespitinde genel hükümlere uygun olarak işlem yapılacağı,

hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu hükümler gereğince, 15/8/2010 tarihinden itibaren ödenecek tutar üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasıyla sınırlı olacak şekilde ilave olarak sigorta primi alınması uygulamasına başlanacağından uygulamaya yönelik olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1) Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı bulunanlardan; tabip ve diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, sigorta priminin işveren payı dahil tamamını kendileri ödemek kaydıyla, 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine göre kendilerine ödenen tutar üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasıyla sınırlı olacak şekilde ilave olarak sigorta primleri Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlıklarına bağlı Döner Sermaye İşletmeleri tarafından tahakkuk ettirilerek internet ortamında bildirgesinin verilmesini müteakip yasal süresi içerisinde Kurumumuz adına prim tahsilatı yapan banka şubelerine bildirge numaraları ile ilişkilendirilmek suretiyle on-line ödeme gerçekleştirilecektir.

İlave sigorta prim bildirgelerinin Döner Sermaye İşletmelerine 5510 sayılı Kanunun 4/1-c maddesi kapsamında sigortalı olan kamu personeli yönünden yapılan işyeri tescil işlemini müteakip Kurumumuzca bildirilen işyeri sicil numarasına ait kullanıcı adı ve şifreleri ile gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer bir ifadeyle, ilave sigorta primine ait bildirimler, Sağlık Kurumunun Genel Bütçesinden maaş ödenen personeli ile Sağlık Kurumları (asi)Döner Sermaye Saymanlığının Maliye Bakanlığı personeli yönünden açılan işyeri dosyaları üzerinden değil, Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlıklarına bağlı Döner Sermaye İşletmeleri’ne ait işyeri sicil numaraları üzerinden yapılacaktır.

2) Tescili Yapılmamış Olan Döner Sermaye İşletmelerinin İşyeri Tescil İşlemleri

Döner sermeye bütçesinden maaş alan ve 5510 sayılı kanunu 4/1-c maddesi kapsamında sigortalı sayılan personeli bulunmaması nedeniyle işyeri dosyası bulunmayan Döner Sermaye İşletmelerince ilave sigorta priminin gönderilebilmesi için öncelikle işyeri tescil işleminin yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle daha önce işyeri tescili bulunmayan döner sermaye işletmelerince www.sgk.gov.tr internet adresinde bulunan E-SGK/Kesenek Bilgi Sistemi/İlgili Linkler Bölümündeki “Kurum Tescil Uygulaması”ndan elektronik ortamda doldurulan işyeri bildirgesinin bilgisayardan alınacak sıra numaralı çıktısını ıslak imzalı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu/Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü/Prim Tahsilat Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine posta ile gönderilmesi gerekmekte olup, işyeri bildirgesinin Kurumumuza ıslak imzalı ve onaylı olarak ulaşmasını müteakip işyeri tescil işlemi yapılarak, işyeri sicil numaraları ile Kesenek Bilgi Sisteminden ilave sigorta prim belgelerinin internet ortamında göndermeleri için gerekli olan kullanıcı adı ve şifreleri yazılı olarak döner sermaye işletmelerine bildirilecektir.

Ancak, ilave sigorta primi alınması uygulamasına 15/8/2010 tarihinde başlanacağından, işyeri sicil numarası ile kullanıcı adı ve şifrelerinin gönderilebilmesi için, işyeri tescili bulunmayan Sağlık Kurumları Döner Sermaye İşletmelerince tescil işlemlerinin ivedilikle yapılması için ıslak imzalı ve onaylı işyeri bildirgesinin (312) 433 35 54 faks numarasına, aslının ise posta ile ayrıca gönderilmesi gerekmektedir.

3)İlave Prime Esas Kazanç Tutarın Tespiti ve Primlerin Oranları

209 sayılı Kanunun Ek-3 üncü maddesine göre en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil)

a) Klinik şef ve şef yardımcılarına %410’u,

b) Uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine %335’i,

c) Pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise %180’i oranında,

yapılan ek ödeme tutarı, personelin “İlave Prime Esas Kazanç Tutarı” olarak belirlenecek olup, belirlenen bu tutar üzerinden 5510 sayılı Kanunun Ek-3 üncü maddesine istinaden %9 ve %11 Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi olmak üzere toplam %20 oranında ilave sigorta primine tabi tutulacaktır.

Ancak, bu şekilde ilave olarak sigorta primine tabi tutulacak tutar; sigortalının 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre belirlenecek sigorta primine esas kazanç toplamı ile 82. maddenin birinci fıkrasında belirtilen sigorta primine esas kazanç üst sınırı arasındaki farkı geçemeyecektir.  Buna göre, ilave olarak sigorta primine tabi tutulacak kazanç tutarı, bu haktan yararlanacak personelin emekli kesenekleri ile primlerinin hesaplanması yönünden 5434 s. Kanun veya 5510 sayılı Kanun hükümlerine tabi olup olamadığın bakılmaksızın 80 inci maddeye göre tespit edilecek prime esas kazanç tutarı (Ödemeye esas aylık bilgilerine göre) ile sigorta primine esas kazanç üst sınırı (asgari ücretin 6,5 katı) arasındaki farktan fazla olamayacaktır.

5510 sayılı Kanunun 80 inci Maddesine göre Prime Esas Kazancın Tespiti
Gösterge Aylığı (Gösterge Rakamı) x (Katsayı)
Ek Gösterge Aylığı (Ek Gösterge Rakamı) x (Katsayı)
Taban Aylığı Taban Aylık
Kıdem Aylığı (Kıdem Aylık Katsayısı x Kıdem Hizmet Yılı) x Katsayı
Özel Hizmet Tazminatı (9500 x Katsayı =En Yüksek Devlet Memuru Aylığı ) x Özel Hizmet Tazminatı Oranı
Makam-Temsil-Görev Tazminatı (Makam-Temsil-Görev Tazminatı Göstergesi) x (Katsayı)
Prime Esas Kazanç Toplamı Gösterge Aylığı Ek Gösterge Aylığı Taban Aylığı Kıdem Aylığı Özel Hizmet Tazminatı) Makam-Temsil-Görev Tazminat +______________________________ Prime Esas Kazanç Toplamı
Not: 5510 sayılı Kanunun 80 inci Maddesinin üçüncü fıkrasına göre prime esas kazanca dahil edilecek unsurlar personelin emekli keseneğine esas aylık derece- kademe ve ek gösterge rakamlarına göre hesaplanmayıp, fiilen aylık ödenen (Ödemeye Esas Aylık) derece, kademe ve ek gösterge rakamlarına göre tespit edilmesi gerekmektedir.
İlave Prime Esas Kazanç Tutarının Tespiti ve Üst Sınırı
(209/Ek Madde-3) Ek Ödeme Tutarı (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı) x (209/Ek Madde-3 Ek Ödeme Oranı % )
5510/82 Madde Aylık Kazanç

Üst Sınırı

Asgari Ücret x 6,5 Kat
İlave Prime Esas Kazanç Üst Sınırı (Prime Esas Kazanç Toplamı) – (Aylık Kazanç Üst Sınırı)

Bu nedenle, ilave prim belgelerinin gönderilmesi ve primlerin ödenmesi yükümlülüğünün “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”de belirtilen sürelerde yerine getirilmesi gerekmekte olup, anılan Tebliğde belirtilen sürelerde; İlave prim belgelerinin gönderilememesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi uyarınca idari para cezası, Muhteviyatı primlerinin ödenmemesi halinde ise aynı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı,  uygulanacaktır.
(SGK,28.7.10 duyuru)


[1] RG: 30/1/2010-27478

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir