SGK İşveren Rehberi

4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar

 • 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu, en geç 02/05/2011 tarihine kadar e-Sigorta kanalıyla gönderilecek ya da işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine elden verilecek veya kağıt ortamında gönderilecektir.
 • Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü ya da APS gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.
 • Yapılandırılan borçlar için peşin ödeme veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir.
 • Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 30/6/2011 tarihine kadar ödenmesi şarttır. Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına altı eşit taksit için % 5, dokuz eşit taksit için % 7, oniki eşit taksit için %10, onsekiz eşit taksit için % 15, yirmidört eşit taksit için % 20, otuz eşit taksit için % 25, otuzaltı eşit taksit için % 30, kırkiki eşit taksit için % 35 taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi 30/6/2011 tarihinde sona erecektir.
 • Yapılandırılan borçlar için özel sektör işyeri işverenlerince 18 eşit taksite kadar, il özel idaresi, belediye, belediyelere bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca 36 eşit taksite kadar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarına tescil edilmiş olan spor kulüplerince 42 eşit taksite kadar (42 dahil) taksitlendirme talebinde bulunulabilecektir. Diğer kamu idarelerince en fazla 18 eşit taksit talebinde bulunulabilecektir.
 • Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecektir.
 • Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle ödeme) tercih edilebileceği gibi, bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit seçilebilecektir.
 • Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği kabul edilecektir.
 • Kapsama giren borçlar için peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, 30/6/2011 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde, peşin ödeme başvuruları, talep edilecek taksit sayısına göre taksitlendirilecektir.
 • Başvuru sırasında, hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, kapsama giren borcun tamamının 30/6/2011 tarihine kadar peşin olarak veya tercih edilen taksit süresinden daha kısa taksit süresi içinde ödenecek olması halinde, taksitlendirme farkının yeniden hesaplanması amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat edilecektir.
 • Yapılandırma kapsamına giren borçları 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddesine istinaden yeniden yapılandırılmış, ancak ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmuş olan işverenlerden,
  • 12 taksite kadar taksit talebinde bulunmuş olanlardan, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit sayısı dörtten fazla olmayanların,
  • 24 taksite kadar taksit talebinde bulunmuş olanlardan, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit sayısı sekizden fazla olmayanların,

talepte bulunmaları halinde yeniden yapılandırma anlaşmaları ihya edilecektir.

 • İhya başvuruları sırasında sigorta primi, işsizlik sigortası primi ya da idari para cezası borçlarından hangi borç türü/türleri için ihya talebinde bulunulacak ise ilgili borç türü/türleri işaretlenecektir.
 • İhya başvurusunda bulunulmasına rağmen ihya şartlarının sağlanmamış olması halinde ihya kapsamına giren borçlar, 6111 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre yapılandırılacaktır.
 • 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddesine istinaden yapılandırma anlaşmaları ihya edilen borçlularca, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin tamamı, ihya başvurusunun;
  • 2011/Şubat ayı içinde yapılması halinde, en geç 31/5/2011 tarihine kadar,
  • 2011/Mart ayı içinde yapılması halinde, en geç 30/6/2011 tarihine kadar,
  • 2011/Nisan ayı içinde yapılması halinde, en geç 31/7/2011 tarihinin pazara rastlaması nedeniyle en geç 1/8/2011 tarihine kadar,
 • ödenecektir.
 • Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış veya Kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, borçların 6111 sayılı Kanuna göre peşin veya taksitler halinde ödenebilmesi için açılmış davalardan feragat edildiğine dair ilgili genelgenin 6 nolu ekinde yer alan dilekçenin ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine verilmesi gerekmektedir.
Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir