İş Kanunu İşlemleri Pratik Bilgiler

01.01.2010'dan İtibaren Geçerli Kıdem Tazminatı

1475 S. İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkr ası ger eğince; bu Kanuna tabi işçiler in kıdem tazminatlar ının yıllık miktar ı en yüksek devlet memur una bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikr amiyesini geçememektedir .

12.9.1980 31.12 .1982 döneminde ise 2320 Sayılı Kanunun 1. maddesi ger eğince kıdem tazminatının yıllık miktar ı 30 günlük asgar i ücr etin 7.5 katından fazla olamamaktaydı.  Halen Devlet Memur lar ına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikr amiyesinin hesabında aşağıda belir tilen ödemeler in toplamı esas alınmaktadır :

1 Aylık

Göster ge X Aylık Katsayısı

2 Ek

Göster ge X Aylık Katsayısı

3 Kıdem

Aylığı Toplam Göster gesi X Aylık Katsayısı

4 Taban

Aylık Göster gesi X Taban Aylık Katsayısı

5

 

En yüksek devlet memur u aylığının (Ek Göster ge Dahil) brüt tutar ının her devlet memur unun kendi ek göstergesine gör e far klılık göster en or anına tekabül eden miktar

(Not : 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun değişik Ek 70inci maddesinin 1.fıkrasının b bendinde belirtilmiş bulunan ve her devlet memurunun almakta olduğu ek göstergesine göre farklılık gösteren bu uygulamaya göre; Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlara % 240, ek göstergesi 7600 (dahil) 8400 (hariç) arasında olanlara % 200, ek göstergesi 6400 (dahil) 7600 (hariç) arasında olanlara %180, ek göstergesi 4800 (dahil) 6400 (hariç) arasında olanlara % 150, ek göstergesi 3600 (dahil) 4800(hariç) arasında olanlara % 130, ek göstergesi 2200 (Dahil) 3600(Hariç) arasında olanlara % 70, diğerlerine % 40 oranı uygulanacaktır.

 

Bu itibar la en yüksek devlet memur u olan Başbakanlık Müsteşar ına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikr amiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır ;

01.01.2010 tarihi itibarıyla Başbakanlık Müsteşarının :

1 Aylık

Göster gesi: 1500, Aylık Katsayısı : 0,057383

1500 x 0,057383 = 86,075

2Ek Göster gesi : 8000, Aylık Katsayısı : 0,057383

8000 x 0,057383 = 459,064

3Kıdem Aylığı Toplam Göster gesi : 500, Aylık Katsayısı:

 

0,057383500 x 0,057383 = 28,692

 

4Taban Aylığı Göster gesi : 1000, Taban Aylık Katsayısı : 0,76293

1000 x 0,76293 = 762,930

5(Aylık Göster ge+Ek Göster ge) X Aylık Katsayısı X 2 (% 200)

1500 + 8000 = 9500

9500 x 0,057383 = 545,139

545

 

x 2 (%200) = 1.090,277

=

86,075 459,064 28,692 762,930 1.090,277

=

 

2.427,04-TL’dir.

 

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir