İş Kanunu İşlemleri

İşçilik alacaklarına ilişkin verilen bilirkişi raporu ve buna dayanılarak verilen mahkeme kararlarındaki büyük bir yanlışlığı düzelten Yargı kararı

T.C.
YARGITAY
9. Hukuk Dairesi

E:2010/1530

K:2010/5615

02.03.2010

İÇTİHAT METNİ

ÖZET :

Karar iş davalarında, bilirkişilerin ve mahkemelerin çokça düştüğü bir yanılgıyı düzeltmektedir. İşçilik alacaklarına ilişkin kararlarda, net-brüt ayrımı yapılmadığı için infazda tereddüte yol açmakta ve işverenin mükerreren bazı ödemelerde bulunmasına yol açmaktadır. Bu nedenle bilirkişi raporu ve mahkeme kararında yasal kesintiler yapıldıktan sonra karar verilmelidir.

DAVA :

Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, izin, ücret, ikramiye, yakacak yardımı ve bayram yardımı, temizlik yardımı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemişti

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ş.Çil tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR :

1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2. Davacı işçi yıllık izin ücretini talep etmiş, mahkemece toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre hesaplanmış olan ek raporda tespit edilen miktarın kabulüne karar verilmiştir.

Davacı işçini sendika üyeliğinin işyerinde çalışmaya başladığı tarihten sonra gerçekleştiği anlaşılmakla birlikte, tüm çalışma süresi için toplu iş sözleşmesinde öngörülen arttırılmış izin süreleri üzerinden hesaplamaya gidilmiştir. Davacının toplu iş sözleşmesinde yararlanmadığı dönem için izin sürelerinin toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenmesi hatalıdır. Bununla birlikte davacı vekili işyerinde yıllık izin sürelerinin yasada belirlenen sürelerin üzerinde uyguladığını ileri sürmüş olmakla mahkemece bu yön üzerinde durulmalı ve tarafların bu yönde beyanları alındıktan sonra gerekirse diğer deliller toplanmak suretiyle bir karar verilmelidir.

3. Mahkemece hüküm altına alınan isteklerle ilgili bürüt veya net olarak karar verildiği hüküm fıkrasında açıklanmamıştır. Hükme esas alınan bilirkişi raporu bazı işçilik alacaklarından gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılmış ise de, sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve sendika aidatı kesilmesi gereken alacaklar bakımından sözü edilen kesintiler yapılmamış, mahkeme kararında da bu kesintilerle ilgili bir açıklamaya yer verilmemiştir. Karar bu yönüyle infazda tereddüde ve davalı işverenin mükerrer sorumluluğuna yol açabilecek niteliktedir. Gerekirse, bilirkişiden ek hesap raporu alınmak suretiyle sonuca gidilmelidir.

SONUÇ :

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiye iadesine, 02.03.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir